(beta 公測版本)

「斧頭」

解釋 #1
讀音: fu2 tau2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 一種工具;有兩部分,下半部係畀手揸住嘅長棒,而上半部喺沉重而鋒利嘅刀刃,運用重量同槓桿原理嚟或者開物件 (量詞:把)
(英文) hatchet; axe
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0