(beta 公測版本)

「救生圈」

解釋 #1
讀音: gau3 sang1 hyun1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 水泡 (seoi2 pou5) 嘅書面講法;係一種冬甩形狀、有浮力嘅水上救生工具 (量詞:個)
(英文) life buoy; life belt
配詞 / 用法:
(粵) 拋救生圈 (paau1 gau3 sang1 hyun1)
(英) throw a life buoy
近義: 近義: 水泡
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0