(beta 公測版本)

「擦 / 刷」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • caat3
  • caat3
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 好多嘢
(英文) to eat a lot
例句:
(粵) 佢好擦得㗎! (keoi5 hou2 caat3 dak1 gaa3!)
(英) She can eat a lot!
(粵) 今日一齊去刷餐勁嘅! (gam1 jat6 jat1 cai4 heoi3 caat3 caan1 ging6 ge3!)
(英) Let's have a big meal today!
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0