(beta 公測版本)

「控罪」

解釋 #1
讀音: hung3 zeoi6
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 被控訴嘅罪行(量詞:項/條)
(英文) criminal offence; charge
例句:
(粵) 佢否認呢項控罪。 (keoi5 fau2 jing6 ni1 hong6 hung3 zeoi6.)
(英) He denied this charge.
(粵) 大家普遍都認為佢嘅十項控罪會全部成立。 (daai6 gaa1 pou2 pin3 dou1 jing6 wai4 keoi5 ge3 sap6 hong6 hung3 zeoi6 wui5 cyun4 bou6 sing4 laap6.)
(英) His conviction on all 10 counts was widely expected.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0