(beta 公測版本)

「捐血」

解釋 #1
讀音: gyun1 hyut3
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 將血液出嚟,儲存喺血庫度,俾有需要輸血嘅病人用
(英文) to donate blood
例句:
(粵) 我聽講血庫唔夠血,所以特登出嚟捐血。 (ngo5 teng1 gong2 hyut3 fu3 m4 gau3 hyut3, so2 ji5 dak6 dang1 ceot1 lai4 gyun1 hyut3.)
(英) I heard that that blood bank is running out of blood, so I went to donate some.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0