(beta 公測版本)

「手錶」

解釋 #1
讀音: sau2 biu1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 戴喺手腕度,用嚟顯示時間嘅裝置(量詞:隻)
(英文) watch; wrist watch
例句:
(粵) 我諗住買隻手錶俾佢做生日禮物。 (ngo5 nam2 zyu6 maai5 zek3 sau2 biu1 bei2 keoi5 zou6 saang1 jat6 lai5 mat6.)
(英) I will buy him a watch for his birthday.
近義: 近義:
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0