(beta 公測版本)

「懸浮」

解釋 #1
讀音: jyun4 fau4
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 唔需要借助直接支撐,都可以喺半空停留
(英文) suspended
配詞 / 用法:
(粵) 懸浮粒子 (jyun4 fau4 nap1 zi2)
(英) suspended particles
例句:
(粵) 聽講有啲人有超能力可以懸浮喺空中。 (teng1 gong2 jau5 di1 jan4 jau5 ciu1 nang4 lik6 ho2 ji5 jyun4 fau4 hai2 hung1 zung1.)
(英) It is heard that some human possess the ability to suspend their body in air.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0