(beta 公測版本)

「愛滋病」

解釋 #1
讀音: oi3 zi1 beng6
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 後天免疫力缺乏症,即係人類免疫力缺乏病毒(HIV,亦都會叫做愛滋病病毒)削弱受感染者嘅免疫力後所引起嘅唔同症狀。呢種病毒主要經性行為、共用針筒、母嬰接觸同不潔血源傳播;而呢個病係病毒感染惡化嘅階段,暫時冇得根治。
(英文) AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome
例句:
(粵) 同性伴侶性交應該戴安全套,可以減低畀愛滋病病毒感染嘅風險。 (tung4 sing3 bun6 leoi5 sing3 gaau1 jing1 goi1 daai3 on1 cyun4 tou3, ho2 ji5 gaam2 dai1 bei2 oi3 zi1 beng6 beng6 duk6 gam2 jim5 ge3 fung1 him2.)
(英) You should wear a condom before having sex with your partner. It can reduce the risk of HIV transmission.
近義: 近義: 愛滋
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0