(beta 公測版本)

「建議」

解釋 #1
讀音: gin3 ji5
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 提出意見,希望其他人跟住做
(英文) to suggest; to propose; to recommend
例句:
(粵) 我建議今日休會一天。 (ngo5 gin3 ji5 gam1 jat6 jau1 wui5 jat1 tin1.)
(英) I suggest that today's meeting should be adjourned for one day.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0

「建議」

解釋 #2
讀音: gin3 ji5
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 講出嚟,希望其他人跟住做嘅意見(量詞:個)
(英文) suggestion; advice
例句:
(粵) 你嘅建議幾好,我哋就噉做啦。 (nei5 ge3 gin3 ji5 gei2 hou2, ngo5 dei6 zau6 gam2 zou6 laa1.)
(英) You suggestion is quite good, let's do it.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0