(beta 公測版本)

「年期」

解釋 #1
讀音: nin4 kei4
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話)嚟計算嘅期限
(英文) yearly period; annually period; year
配詞 / 用法:
(粵) 地契年期 (dei6 kai3 nin4 kei4)
(英) crown lease term in years
(粵) 一年期債券 (jat1 nin4 kei4 zaai3 gyun3)
(英) one-year bond
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0