(beta 公測版本)

「尿」

解釋 #1
讀音: niu6
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 身體嘅液體排泄物,由腎小球過濾為原尿,然後再經腎小管處理成尿,再經輸尿管、膀胱及尿道排出,通常呈淺黃色(量詞:篤/灘)
(英文) urine
例句:
(粵) 你啲尿咁多泡,去睇下醫生啦! (nei5 di1 niu6 gam3 do1 pou5, heoi3 tai2 haa5 ji1 sang1 laa1!)
(英) Your urine is so foamy, you should go see the doctor!
近義: 近義: 小便
版權:非商業開放資料授權協議 1.0