(beta 公測版本)

「實例」

解釋 #1
讀音: sat6 lai6
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 實際存在嘅例子(量詞:個)
(英文) real example; concrete example
配詞 / 用法:
(粵) 舉一個實例 (geoi2 jat1 go3 sat6 lai6)
(英) to raise a real example
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0