(beta 公測版本)

「奶茶」

解釋 #1
讀音: naai5 caa4
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 泛指奶同紅茶溝埋而成嘅飲品,所用嘅奶可以係淡奶煉奶等等
(英文) milk tea; tea with milk
例句:
(粵) 我要一杯熱奶茶。 (ngo5 jiu3 jat1 bui1 jit6 naai5 caa4.)
(英) I'd like to have a cup of hot milk tea.
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0