(beta 公測版本)

「大嘥」

解釋 #1
讀音: daai6 saai1
詞性: 形容詞
解釋:
(廣東話) 浪費;令到資源或者好好嘅機會唔可以有效噉運用
(英文) wasteful
配詞 / 用法:
(粵) 大嘥鬼 (daai6 saai1 gwai2)
(英) big waster; wasteful guy
例句:
(粵) 乜你掉晒啲嘢食咁大嘥呀! (mat1 nei5 deu6 saai3 di1 je5 sik6 gam3 daai6 saai1 aa3!)
(英) It's wasteful as you throw food away!
(粵) 呢啲餐巾好貴㗎,你用嚟抹地咁大嘥㗎! (ni1 di1 caan1 gan1 hou2 gwai3 gaa3, nei5 jung6 lei4 maat3 dei6 gam3 daai6 saai1 gaa3!)
(英) These napkins are really expensive; it's so wasteful you use them to wipe the floor!
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0