(beta 公測版本)

「壓制」

解釋 #1
讀音: aat3 zai3
詞性: 動詞, 名詞
解釋:
(廣東話) (自由、意見等)抑制,制止,施加壓力逼使對方就範。
(英文) (of freedom, ideas, etc.) to oppress; to suppress
配詞 / 用法:
(粵) 壓制言論自由 (aat3 zai3 jin4 leon6 zi6 jau4)
(英) to suppress freedom of speech
版權:非商業開放資料授權協議 1.0