(beta 公測版本)

「塊」

解釋 #1
讀音: faai3
詞性: 量詞
解釋:
 1. (廣東話) 計算扁平嘅物體用嘅量詞
  (英文) piece; chunk
  配詞 / 用法:
  (粵) jat1faai3min6baau1
  (英) a piece of bread
  (粵) jat1faai3beng2
  (英) a biscuit
  (粵) ni1faai3paai2
  (英) this plate
  (粵) go2faai3paai4bin2
  (英) that plaque

 2. (廣東話) 嘅量詞
  (英文) classifier for face
  配詞 / 用法:
  (粵) ngo5faai3min6hou2do1am3cong1
  (英) My face is full of pimples.
  例句:
  (粵) faai3min6hou2gon1
  (英) The face is dry.

版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!