(beta 公測版本)

「四處」

解釋 #1
讀音: sei3 cyu3
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 四圍周圍;任何地方
(英文) all around; in all directions; everywhere
配詞 / 用法:
(粵) 四處奔跑 (sei3 cyu3 ban1 paau2)
(英) to dash around
(粵) 四處都會見到 (sei3 cyu3 dou1 wui5 gin3 dou2)
(英) can be seen everywhere
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0