(beta 公測版本)

「唔淨只 / 唔淨止」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 唔淨只 m4 zing6 zi2
  • 唔淨止 m4 zing6 zi2
  • 唔淨祇 m4 zing6 zi2
詞性: 連詞
解釋:
(廣東話) 唔係淨係;後句經常有「而且」、「」一齊用
(英文) not only
例句:
(粵) 我地唔淨只去行街,仲去咗睇戲添。 (ngo5 dei6 m4 zing6 zi2 heoi3 haang4 gaai1, zung6 heoi3 zo2 tai2 hei3 tim1.)
(英) We didn't just go shopping, we even watched a movie.
近義: 近義: 唔單只
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0