(beta 公測版本)

「唔多唔少」

解釋 #1
讀音: m4 do1 m4 siu2
詞性: 副詞
解釋:
(廣東話) 無論程度多定少;點都有啲
(英文) more or less; somewhat
例句:
(粵) 呢幾日啲天氣唔多唔少都影響到啲生意。 (ni1gei2 jat6 di1 tin1 hei3 waak6 do1 waak6 siu2 dou1 jing2 hoeng2 dou2 di1 saang1 ji3.)
(英) Our business has been affected somewhat by the weather these few days.
近義: 近義: 或多或少
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0