(beta 公測版本)

「哪個」

解釋 #1
讀音: naa5 go3
詞性: 代詞
標籤: 書面語
解釋:
(廣東話) 一個
(英文) which one
例句:
(中) 哪個袋子是你的? (naa5 go3 doi2 zi2 si6 nei5 dik1?)
(粵) 邊個袋係你㗎? (bin1 go3 doi2 hai6 nei5 gaa3?)
(英) Which bag is yours?
(中) 你想要哪個? (nei5 soeng2 jiu3 naa5 go3?)
(粵) 你想要邊個? (nei5 soeng2 jiu3 bin1 go3?)
(英) Which do you want?
(中) 你覺得她們哪個可愛些? (nei5 gok3 dak1 taa1 mun4 naa5 go3 ho2 oi3 se1?)
(粵) 你覺得佢哋邊個可愛啲? (nei5 gok3 dak1 keoi5 dei6 bin1 go3 ho2 oi3 di1?)
(英) Which one of them (the girls) do you think is cuter?
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0