(beta 公測版本)

「南韓」

解釋 #1
讀音: naam4 hon4
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 國家名;全稱大韓民國,簡稱韓國,首都係首爾;位於東亞朝鮮半島南部,而家同北面嘅北韓分治
(英文) South Korea
kor:대한만국, 남한
版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0