(beta 公測版本)

「俄羅斯」

解釋 #1
讀音: ngo4 lo4 si1
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 國家名;全名係俄羅斯聯邦,又稱俄國;位於歐亞大陸北部,橫跨歐亞兩大洲,係全球面積最大嘅國家,首都係莫斯科。國民多數信奉東正教,主要語言係俄語。
(英文) Russia
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0