(beta 公測版本)

「南海」

解釋 #1
讀音: naam4 hoi2
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
  1. (廣東話) 海名;位於中國大陸、中南半島、婆羅洲、菲律賓群島之間
    (英文) South China Sea

  2. (廣東話) 地區名;位於廣東,先後由縣、市變成佛山市轄區;同鄰近嘅順德番禺合稱南番順
    (英文) Nanhai; Namhoi

版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!