(beta 公測版本)

「加蓬」

解釋 #1
讀音: gaa1 pung4 , gaa1 fung4
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 國家名;位於非洲中西部嘅國家,鄰近畿內亞灣,首都係利伯維爾;以前係法國嘅殖民地
(英文) Gabon
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0