(beta 公測版本)

「冇份」

解釋 #1
讀音: mou5 fan2
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 唔係一個群體嘅一部分,無得分享一啲嘢
(英文) to have no share; to play no role in
例句:
(粵) 我啲運氣咁差,中六合彩一定冇我份㗎喇。 (ngo5 di1 wan6 hei3 gam3 caa1, zung6 luk6 hap6 coi2 jat1 ding6 mou5 ngo5 fan2 gaa3 laa3.)
(英) My luck is so bad, there's no chance for me to win Mark Six.
反義: 反義: 有份
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0