(beta 公測版本)

「元音」

解釋 #1
讀音: jyun4 jam1
詞性: 名詞
標籤: 術語
解釋:
(廣東話)輔音子音) 相對,指粵語嘅「丫」呢啲,聲門對上嘅發聲管道冇收縮、冇受阻嘅語音,一般伴住聲帶震動、可以獨立而持續發音、亦係音節入面最響嘅部份;又叫響音或者母音(量詞:個)
(英文) vowel
例句:
(粵) 粵語七個主要元音分別係 aa、e、i、o、u、oe、yu。 (jyut6 jyu5 cat1 go3 zyu2 jiu3 jyun4 jam1 fan1 bit6 hai6 aa1, e1, ji1, o1, wu1, oe1, jyu1.)
(英) The seven major vowels in Cantonese are aa, e, i, o, u, oe, and yu.
近義: 近義: 母音 響音
反義: 反義: 輔音
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0