(beta 公測版本)

「偏幫」

解釋 #1
讀音: pin1 bong1
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 出於偏愛去某一方,而冇公平對待每個成員
(英文) to show favouritism towards one of a group
例句:
(粵) 小明覺得老師偏幫班長,所以睇班長唔順眼。 (siu2 ming4 gok3 dak1 lou5 si1 pin1 bong1 baan1 zoeng2, so2 ji5 tai2 baan1 zoeng2 m4 seon6 ngaan5.)
(英) Siu Ming thinks that the teacher favours the monitor, so he dislikes the monitor.
近義: 近義: 袒護
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0