(beta 公測版本)

「倉鼠」

解釋 #1
讀音: cong1 syu2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 一種哺乳類動物;係細細隻嘅類,條尾好短,主要食植物嘅種子;喺現代成為人類嘅寵物(量詞:隻)
(英文) hamster
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0