(beta 公測版本)

「人權」

解釋 #1
讀音: jan4 kyun4
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 人享有嘅權利,包括生命權、自由權、財產權、尊嚴權同追求幸福嘅權利
(英文) human rights
例句:
(粵) 每個人嘅人權都應該受到保障。 (mui5 go3 jan4 ge3 jan4 kyun4 dou1 jing1 goi1 sau6 dou3 bou2 zoeng3.)
(英) Human rights of each and every person should be protected.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0