(beta 公測版本)

「中風」

解釋 #1
讀音: zung3 fung1
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 由於腦部嘅血管阻塞或者爆裂,令到腦組織壞死同埋失去功能
(英文) stroke; cerebrovascular accident
配詞 / 用法:
(粵) 中風病人 (zung3 fung1 beng6 jan4)
(英) stroke patient
例句:
(粵) 佢中咗風之後就唔識講嘢喇。 (keoi5 zung3 zo2 fung1 zi1 hau6 zau6 m4 sik1 gong2 je5 laa3.)
(英) Ever since he had a stroke, he couldn't speak.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0