(beta 公測版本)

「三藩市」

解釋 #1
讀音: saam1 faan4 si5
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 城市名;位於美國西岸加利福尼亞州北部嘅城市,又叫舊金山
(英文) San Fransisco
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0