(beta 公測版本)

「柒咕碌 / 柒軲轆」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 柒咕碌 cat6 gu1 luk1
  • 柒軲轆 cat6 gu1 luk1
  • 柒菇碌 cat6 gu1 luk1
詞性: 名詞
標籤: 粗俗
解釋:
(廣東話) 用嚟鬧人白痴嘅講法;撚樣柒頭(量詞:條)
(英文) an obscene insult, a fool; "dickhead"
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0