(beta 公測版本)

「奀咕咕 / un goo goo」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 奀咕咕 an1 gu4 gu4 , ang1 gu4 gu4
  • un goo goo an1 gu4 gu4 , ang1 gu4 gu4
詞性: 語句
標籤: 潮語
解釋:
(廣東話) 初生BB幾個月大,未識講嘢嘅時候,會因為口腔活動而自然發出「奀咕咕」噉嘅聲音,好多大人會當係「BB話」,會用返呢種聲音去同BB互動、氹BB;有時朋友之間(特別係後生仔女)都會用「奀咕咕」去表達氹人、安慰人嘅意思,網絡上有時會寫成un goo goo或縮寫做UGG
(英文) "goo goo ga ga", i.e. baby talk, also used by adults when interacting with babies, and by young people to cheer each other up, something close to "There, there" in English; it is sometimes abbreviated as "UGG"
例句:
(粵) 奀咕咕,唔好唔開心啦。 (an1 gu4 gu4, m4 hou2 m4 hoi1 sam1 laa1.)
(英) There, there. Cheer up, my friend.
(粵) 佢整親腳去唔到比賽,快啲去奀咕咕佢啦。 (keoi5 zing2 can1 goek3 heoi3 m4 dou2 bei2 coi3, faai3 di1 heoi3 an1 gu4 gu4 keoi5 laa1.)
(英) She can't take part in the competition because she hurt her leg. Why don't you go see if you can cheer her up?
(粵) 我好唔開心,我想人奀咕咕。 (ngo5 hou2 m4 hoi1 sam1, ngo5 soeng2 jan4 an1 gu4 gu4)
(英) I'm so upset. Someone come cheer me up.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0