(beta 公測版本)

「so」

解釋 #1
讀音: sou4
詞性: 名詞
標籤: 俚語
解釋:
(廣東話) 即係著數;源自jetso嘅尾音
(英文) advantage; gain
配詞 / 用法:
(粵) 有 so (jau5 sou4)
(英) advantageous
例句:
(粵) 我有咩 so 先? (jau5 me1 sou4 sin1?)
(英) What gain do I get from that?
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0