「gym / 尖」

第 #1 條
寫法、
讀音:
  • gym !zhim1
  • zim1
詞性: 名詞
標籤: 外來語
解釋:
(廣東話) 健身室(量詞:間)
(英文) a gym
配詞 / 用法:
(粵) 做尖zou6 zim1
(英) to workout
例句:
(粵) 去gym (heoi3 zhim1)
(英) to go to a gym
近義: 近義: 健身室
參看: 拳館
版權:© 2023 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
電郵地址
上面呢個欄位係用嚟隔走啲bot嘅。如果你唔係bot,請唔好填寫任何嘢。
💎💎 粵典手機 app 終於上線喇!! 💎💎””
粵典手機 app 終於上線喇!!