「get」

第 #1 條
讀音: get1
詞性: 動詞
標籤: 外來語
解釋:
(廣東話) 成功理解到某樣嘢
(英文) to comprehend; to understand
例句:
(粵) nei5getget1m4get?get1
(英) Do you get it?
(粵) ngo5m4getget1wo3
(英) I don't get it.
近義: 近義: get到
參看: 領悟 了解 理解 通 參 懂 明白 follow 認知
版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
電郵地址
上面呢個欄位係用嚟隔走啲bot嘅。如果你唔係bot,請唔好填寫任何嘢。
💎💎 請大家幫幫手!詞彙聯想 💎💎
6分鐘玩個遊戲,就可以幫廣東話研究出一分力

呢個項目係一個大型科學研究,目的係要由世界各個主要語言,建構一個模擬大腦表達詞彙嘅網絡

呢個詞彙網絡可以提供資料俾我哋知道每個詞彙喺腦入面點樣表達。好多心理學語言學同埋腦科學嘅研究人員,都想研究語言表達同處理嘅理論。

唔講咁多,玩落就明㗎喇!去片! 詞彙聯想連結