(beta 公測版本)

「coupon」

解釋 #1
讀音: kiu1 pon4
詞性: 名詞
標籤: 外來語
解釋:
(廣東話) 優惠券;消費期間能夠兑換折扣、貨品或者服務嘅(量詞:張)
(英文) coupon
例句:
(粵) ngo5jau5daai6baa2couponkiu1 pon4zau6gwo3kei4ceoi4便bin2lo2di1heoi3jung6laa1
(英) I've plenty of coupons expiring soon. Feel free to take some for your use.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!