「chok樣 / 擢樣」

第 #1 條
寫法、
讀音:
  • chok樣 cok3 joeng2
  • 擢樣 cok3 joeng2
  • 戳樣 cok3 joeng2
  • 剒樣 cok3 joeng2
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 刻意扮到好有型咁款
(英文) to be dramatically photogenic
例句:
(粵) ni1go3din6jing2ming4sing1seng4jat6cok3joeng2gaau2dou3ngo5dou1m4zi1keoi5ceoi4zo2cok3joeng2zi1ngoi6zung6jau5me1biu2cing4
(英) This movie star loves to pose a dramatic face to the point that I have difficulty to imagine him to have any other facial expression.
(粵) keoi5seng4jat6cok3saai3joeng2gam2ji5wai4zi6gei2hou2jing4?
(英) He always tries hard to look cool, does he think he is very cool?
版權:© 2022 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
電郵地址
上面呢個欄位係用嚟隔走啲bot嘅。如果你唔係bot,請唔好填寫任何嘢。
💎💎 請大家幫幫手!詞彙聯想 💎💎
6分鐘玩個遊戲,就可以幫廣東話研究出一分力

呢個項目係一個大型科學研究,目的係要由世界各個主要語言,建構一個模擬大腦表達詞彙嘅網絡

呢個詞彙網絡可以提供資料俾我哋知道每個詞彙喺腦入面點樣表達。好多心理學語言學同埋腦科學嘅研究人員,都想研究語言表達同處理嘅理論。

唔講咁多,玩落就明㗎喇!去片! 詞彙聯想連結