「call機」

解釋 #1
讀音: ko1 gei1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 傳呼機(量詞:部)
(英文) electronic pager; beeper
例句:
(粵) Callko1gei1ji4gaa1dou1bin3man4mat6laa3
(英) Pagers become cultural relics nowadays.
近義: 近義: BB機 傳呼機
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 支持《粵典》嘅方法 💎💎

想幫手?想支持我哋?

如果你認同我哋嘅理念、如果你想以行動支持粵語嘅發展,可以用以下方法支持我哋:

大家嘅支持會成為我哋嘅動力(同埋財力!)

(如果有疑問,可以直接用 支持粵典 聯絡我哋。)