(beta 公測版本)

「魚苗」

解釋 #1
讀音: jyu4 miu4
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 啱啱出嚟冇耐嘅魚仔(量詞:條)
(英文) newly hatched fish; juvenile fish
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0