(beta 公測版本)

「高嶺土」

解釋 #1
讀音: gou1 ling5 tou2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 一種含嘅矽酸鹽礦物,主要係白色,係製造陶瓷嘅原料
(英文) kaolinite
例句:
(粵) 茶果嶺舊時以開採高嶺土同花崗岩聞名。 (caa4 gwo2 leng5 gau6 si4 ji5 hoi1 coi2 gou1 ling5 tou2 tung4 faa1 gong1 ngaam4 man4 ming4.)
(英) Cha Kwo Ling (in Hong Kong) was known for extracting kaolinite and graphite.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0