(beta 公測版本)

「驟」

解釋 #1
讀音: zaau6
詞性: 語素
解釋:
(廣東話) 突然之間嘅
(英文) sudden; abrupt
配詞 / 用法:
(粵) 驟雨 (zaau6 jyu5)
(英) shower rain
(粵) 驟然 (zaau6 jin4)
(英) all of a sudden
(粵) 驟眼 (zaau6 ngaan4)
(英) with a quick glance
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0