(beta 公測版本)

「馬頭圍」

解釋 #1
讀音: maa5 tau4 wai4
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 香港地區名;喺九龍城區嘅中部,區內中心地帶以南,以住宅區為主
(英文) Ma Tau Wai
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0