(beta 公測版本)

「饅頭」

解釋 #1
讀音: maan6 tau4
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 起源於中國嘅傳統麵食,用麵粉按比例溝埋發酵再蒸製而成嘅食物(量詞:個/嚿)
(英文) Chinese steamed bun
版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0