(beta 公測版本)

「飽和點」

解釋 #1
讀音: baau2 wo4 dim2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 一個數值,指某樣嘢嘅量達到呢個數就會滿晒(飽和),再多就容納唔到(量詞:個)
(英文) saturation point
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0