(beta 公測版本)

「風土人情」

解釋 #1
讀音: fung1 tou2 jan4 cing4
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 一個地方特有嘅自然環境、風俗、禮節同習慣
(英文) natural conditions and social customs of a place
例句:
(粵) 我去旅行係想體驗當地嘅風土人情。 (ngo5 heoi3 leoi5 hang4 hai6 soeng2 tai2 jim6 dong1 dei6 ge3 fung1 tou2 jan4 cing4.)
(英) I travel so as to experience the natural conditions and social customs of a particular place.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0