(beta 公測版本)

「頭條」

解釋 #1
讀音: tau4 tiu4 , tau4 tiu2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 首先報道並且佔好大長度,被視為某時段最重要嘅新聞(量詞:條/個)
(英文) headline
配詞 / 用法:
(粵) 頭條新聞 (tau4 tiu4 san1 man4)
(英) headline news
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0