(beta 公測版本)

「頂硬上」

解釋 #1
讀音: ding2 ngaang6 soeng5
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 遇到困境時依然唔放棄,堅持落去
(英文) to stick to one's course of action (even when one comes across great difficulties)
例句:
(粵) 遇到難關嗰陣都要頂硬上㗎啦。唔係點攞冠軍。 (jyu6 dou2 naan4 gwaan1 go2 zan2 dou1 jiu3 ding2 ngaang6 soeng5 gaa3 laa1. m4 hai6 dim2 lo2 gun3 gwan1.)
(英) Grasp the nettle for the champion.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0