(beta 公測版本)

「阻」

解釋 #1
讀音: zo2
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 令到要做嘅嘢冇辦法順暢咁做到、冇辦法完成
(英文) to block; to obstruct; to hinder
例句:
(粵) 唔好阻我,我一定要走。 (m4 hou2 zo2 ngo5, ngo5 jat1 ding6 jiu3 zau2.)
(英) Don't try to stop me, I must go.
(粵) 走廊唔應該放雜物阻住通道。 (zau2 long2 m4 jing1 goi1 fong3 zaap3 mat6 zo2 zyu6 tung1 dou6.)
(英) Stuff shouldn't be placed in the corridor that it will block the passage.
(粵) 唔好意思,阻咗你咁耐,我走喇。 (m4 hou2 ji3 si3, zo2 zo2 nei5 gam3 noi6, ngo5 zau2 laa3.)
(英) I'm sorry for bothering you for so long. I'm going now.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0