(beta 公測版本)

「關公危機」

解釋 #1
讀音: gwaan1 gung1 ngai4 gei1
詞性: 名詞
標籤: 潮語 香港
解釋:
(廣東話) 公關危機嘅戲稱,指有損機構、企業嘅形象或者信譽嘅事件(量詞:個/次)
(英文) satirical term for public-relations disaster
近義: 近義: 關公災難
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0